Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

EU zakonodavstvo

VIŠESTRUKA SUKLADNOST

Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih propisa za shemu direktne potpore za poljoprivrednike koji se nalaze unutar zajedničke poljoprivredne politike i uspostavljanju određenih shema potpora za poljoprivrednike, dopunjujući Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i ukidajući Uredbu (EZ) br. 1782/2003
Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. godine o očuvanju divljih ptica
Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. godine o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja uzrokovanih nekim opasnim tvarima
Direktiva vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986 o zaštiti okoliša i posebno tla, kada se otpadni mulj koristi u poljoprivredi
Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. godine u vezi s zaštitom voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati iz poljoprivrednih izvora
Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. godine o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune
Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. lipnja 2008. godine o identifikaciji i registraciji svinja
Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. godine o uvođenju sustava za identifikaciju i registraciju goveda u svezi s o označavanjem goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa
Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. godine o uspostavljanju sustava za identifikaciju i registraciju ovaca i koza
Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. lipnja 1991. godine o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 24. travnja 1996. godine o zabrani korištenja nekih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i beta-antagonista u uzgoju domaćih životinja
Uredba br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. koji postavljaju opća načela i zahtjeve zakona o hrani, osnivanje Europske uprave za zdravstvenu ispravnost hrane i postupanje u pitanjima zdravstvene ispravnosti hrane
Uredba br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. godine koja postavlja odredbe za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
Direktiva Vijeća 85/511/EEZ od 18. studenog 1985. godine koja uvodi mjere Zajednice za kontrolu slinavke i šapa
Direktiva Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. godine koja uvodi opće mjere Zajednice za kontrolu određenih bolesti životinja i posebnih mjera vezano za vezikularnu bolest svinja
Direktiva Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenog 2000. koja postavlja posebne propise za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika
Direktiva Vijeća 91/629/EEZ od 19. studenog 1991. godine koja određuje minimalne uvjete za zaštitu teladi
Direktive Vijeća 91/630/EEZ od 19. studenog 1991. godine koja određuje minimalne uvjete za zaštitu svinja
Direktive Vijeća 98/58/EZ od 20. lipnja 1998. godine o zaštiti životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje