Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Ruralni razvoj

Hrvatska će sredinom 2013. postati punopravnom članicom EU i ravnopravnom korisnicom strukturnih fondova. Što možemo očekivati?
 
Ribarstvo
 
Prema članku 34 Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ukupna alokacija koju treba učiniti dostupnom Hrvatskoj u okviru Europskog fonda za ribarstvo u 2013. iznosi EUR 8,7 milijuna (po tekućim cijenama) odobrenih sredstava.
 
Pretfinanciranje u okviru Europskog fonda za ribarstvo iznosi 25 % ukupne alokacije iz stavka 1. Taj se iznos isplaćuje u jednom obroku.
 
Za razdoblje obuhvaćeno sljedećim financijskim okvirom alokacije za Hrvatsku izračunavaju se na temelju pravne stečevine koja je tada primjenjiva. Ti se iznosi tada prilagođuju u skladu sa sljedećim programom postupnog uvođenja:
- 70 % u 2014.
- 90 % u 2015.
- 100 % počevši od 2016.
 
Poljoprivreda
 
Prema prilogu VI Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska može nastaviti sklapati ugovore ili preuzimati obveze u okviru programa IPARD u skladu s Uredbom Komisije (EC) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. za provedbu Uredbe Vijeća (EC) br. 1085/2006 o uspostavi Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) do početka sklapanja ugovora ili preuzimanja obveza u okviru odgovarajuće uredbe za ruralni razvoj.
Hrvatska je dužna obavijestiti Komisiju o datumu na koji će započeti sa sklapanjem ugovora ili preuzimanjem obveza u okviru odgovarajuće uredbe za ruralni razvoj.
 
Iz članka 35 Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji :
 
1.Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) ne primjenjuje se na Hrvatsku za cijelo programsko razdoblje 2007. – 2013.
U 2013. godini Hrvatskoj se dodjeljuje EUR 27,7 milijuna u okviru komponente ruralnog razvoja iz članka 12. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006.
 
2.Privremene dodatne mjere ruralnog razvoja za Hrvatsku navedene su u Prilogu VI.
 
3. Komisija može provedbom akata donijeti pravila potrebna za primjenu odredaba Priloga VI. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom utvrđenim člankom 90. stavkom 2.
Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1698/2005 u vezi s člankom 13. stavkom 1. točkom (b) Uredbe
(EU) br. 182/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije11 ili u skladu s odgovarajućim postupkom, kako je određeno primjenjivim zakonodavstvom.
 
4. Vijeće, djelujući na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, prema potrebi provodi prilagodbe odredaba Priloga VI. kako bi se osigurala koherentnost s propisima o ruralnome razvoju.
 
 
PRILOG VI.
Ruralni razvoj (naveden u članku 35. stavku 2. Akta o pristupanju)
 
I. MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA HRVATSKU
 
32005R1698: Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom
razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277,
21.10.2005., str. 1. i SL L 286M, 4.11.2010., str. 26.).
Uredba Vijeća (EZ) 1698/2005 neće se primjenjivati na Hrvatsku tijekom cijelog
programskog razdoblja 2007.-2013.
 
II. PRIVREMENE DODATNE MJERE RURALNOG RAZVOJA ZA HRVATSKU
 
A) Potpora za samopskrbna gospodarstva u restrukturiranju
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
Hrvatske, dodjeljuje se posebna potpora samopskrbnim poljoprivrednim gospodarstvima sukladno načelima iz članka 34. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, poljoprivrednicima čiji su zahtjevi odobreni do 31. prosinca 2017, pod uvjetom da novim propisima o ruralnom razvoju za programsko razdoblje 2014.-2020. nisu predviđene slične opće mjere i/ili potpore.
 
B) Proizvođačke organizacije
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
Hrvatske dodjeljuje se posebna potpora za lakše osnivanje i administrativno upravljanje proizvođačkim organizacijama sukladno načelima iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, proizvođačkim organizacijama koje je službeno priznalo hrvatsko nadležno tijelo do 31. prosinca 2017., pod uvjetom da novim propisima o ruralnom razvoju za programsko razdoblje 2014.-2020. nisu predviđene slične opće mjere i/ili potpore.
 
C) Leader
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
Hrvatske, minimalni udjel EPFRR-a za program ruralnog razvoja za Leader odredit će se u prosjeku na razinu koja je najmanje pola od postotka proračuna koji se primjenjuju na druge države članice, ako je postavljen takav zahtjev.
 
D) Dopune izravnim plaćanjima
(1.) Potpora se može dodijeliti poljoprivrednicima koji ulaze u sustav komplementarnih
nacionalnih izravnih plaćanja ili potpora u skladu s člankom 132. Uredbe Vijeća (EZ)
br. 73/200935.
(2.) Potpora koja se dodjeljuje poljoprivrednicima za godine 2014., 2015. i 2016. ne smije premašiti razliku između:
(a) razine izravnih plaćanja na snazi u Hrvatskoj u odnosnoj godini u skladu s člankom
121. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, i
(b) 45 % razine izravnih plaćanja koja su se primjenjivala u EU u sastavu na dan 30.
travnja 2004. u odnosnoj godini.
(3.) Udio sredstava EU-a u potpori koja se dodjeljuje u skladu s pododjeljkom D u Hrvatskoj za godine 2014., 2015. i 2016. ne smije premašiti 20 % odgovarajućeg ukupnog godišnjeg iznosa iz EAFRD-a.
(4.) Udio sredstava EU-a u dopunama izravnim plaćanjima ne smije premašiti 80 %.
 
E) Pretpristupni instrumenti - ruralni razvoj
 (1.) Hrvatska može nastaviti sklapati ugovore ili preuzimati obveze u okviru programa
IPARD u skladu s Uredbom Komisije (EC) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. za provedbu Uredbe Vijeća (EC) br. 1085/2006 o uspostavi Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) do početka sklapanja ugovora ili preuzimanja obveza u okviru odgovarajuće uredbe za ruralni razvoj. Hrvatska je dužna obavijestiti Komisiju o datumu na koji će započeti sa sklapanjem ugovora ili preuzimanjem obveza u okviru odgovarajuće uredbe za ruralni razvoj.
(2) Komisija će u tu svrhu donijeti potrebne mjere u skladu s postupkom iz članka 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad vršenjem provedbenih ovlasti Komisije. U tu će svrhu Komisiji pomagati Odbor IPA-e iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1085/2006.
 
F) Ex-post vrednovanje IPARD-a
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
primjene programa IPARD za Hrvatsku, troškovi ex-post evaluacije programa IPARD prema članku 191. Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007 mogu biti prihvatljivi u okviru tehničke pomoći.
 
G) Osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
Hrvatske, maksimalan stupanj potpore za osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava jest 75 % od iznosa prihvatljivih ulaganja za provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. za zaštitu voda od onečišćavanja uzrokovanih nitratima iz poljoprivrednih izvora u razdoblju od najviše četiri godine od datuma pristupanja prema člancima 3. stavku 2. i 5. stavku 1. te Direktive (SL L 375, 31.12.1991, str. 1.)
 
H) Poštovanje standarda
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. u pogledu
Hrvatske, obvezni zahtjevi za upravljanje navedeni u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br.
73/2009 koji se primjenjuju u tom programskom razdoblju moraju se poštivati prema
sljedećem vremenskom planu: zahtjevi iz točke A Priloga II. primjenjuju se od 1. siječnja 2014.; zahtjevi iz točke B Priloga II. primjenjuju se od 1. siječnja 2016.; i zahtjevi iz točke C Priloga II. primjenjuju se od 1. siječnja 2018.